3.9.2012 - Zahtevek za vračilo preveč plačane odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča

Če ste tudi vi eden tistih, ki ste v obdobju od junija 2011 do julija 2012 plačali odškodnino za spremembo namembnosti zemljišča, potem imamo rešitev za vas. Predlagamo vam, da se čimprej obrnete na pristojno upravno enoto, ki vam je izdala gradbeno dovoljenje in z izpolnitvijo obrazca za povrnitev odškodnine zahtevate vračilo preplačane odškodnine.

V kolikor pri tem potrebujete pomoč, predvsem v primeru, da gre za bolj obsežne projekte, pri katerih je vklučeno večje število parcel (predvsem za investicijske projekte, večstanovanjske in poslovne objekte ter infrastrukturne dolžinske objekte) vam lahko v našem podjetju pripravimo zahtevek za povrnitev plačane odškodnine, z vsemi potrebnimi dokazili, tako da vam zagotovimo najvišje možno povračilo preplačane odškodnine. V nekaterih primerih je mogoče iztržiti tudi celoten znesek, s katerim ste sofinancirali proračun naše države.

Če želite ponovno povečati stanje na vašem tekočem računu, oz. povečati donosnost vaše investicije v nepremičnino, nam pošljite vašo odločbo o odmeri odškodnine na naslov: dejan@geoprojekt.si in pomagali vam bomo vrniti vaš težko privarčevani denar.


 

31.7.2012 - V Uradnem listu RS št. 58/2012 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D)

Danes je bila sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih dokončno objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/2012. Sprememba predvideva drastično znižanje odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, hkrati pa prinaša vsem tistim, ki ste odškodnino v preteklem letu že plačali, da zahtevate vračilo preveč plačanega nadomestila. Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D, Uradni list RS, št. 58/2012)

Vsi, ki ste do današnjega dne čakali z vložitvijo gradbenega dovoljena, lahko sedaj brez skrbi podate vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, saj bodo novi zneski odpkodnine precej nižji od prejšnje ureditve, kar si lahko preberete v nadaljevanju. 

PS: Pred pričetkom gradnje boste potrebovali zakoličbo vašega novega objektaPokličite nas in dovolite, da vam pomagamo še dodatno prihraniti z našo konkurenčno ponudbo geodetskih storitev na širšem območju Ljubljane, Celja in Maribora

 

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino

***  Kmalu tudi Z NOVO POSLOVALNICO V LJUBLJANI !!! ***


 

Povzetek Zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D)

Opomba: Na tej povezavi je dostopen Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D), ki ga je vlada sprejela na seji dne 11.7.2012 . Tukaj pa vam je na voljo še povezava do objave spremembe Zakona o kmetisjkih zemljiščih v Uradnem listu RS, št. 58/2012.

1. člen

V tretjem odstavku 2. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.71/11 - uradno prečiščeno besedilo), se črta besedilo ", za določanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ".

Opomba: 2. člen je definiral kmetijsko zemljišče. S spremembo zakona je definicija za potrebe določitve odškodnine za spremembo namembnosti zapisana v 3.g členu.

 

2. člen

3.g člen, ki je do sedaj določal odmero odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča se spremeni tako, da se glasi:

»3.g člen

Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta, katerega tlorisna površina ali del tlorisne površine leži na kmetijskem zemljišču (v nadaljnjem besedilu: tlorisna površina kmetijske rabe) in ima zemljiška parcela, na kateri leži tlorisna površina kmetijske rabe, v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, boniteto zemljišča več kot 50, mora plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: odškodnina zaradi spremembe namembnosti).

Za tlorisno površino iz prejšnjega odstavka se šteje tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem v skladu s predpisom, ki ureja projektno dokumentacijo.

Za kmetijsko zemljišče iz prvega odstavka tega člena se šteje zemljišče, ki je po dejanski rabi, kot je razvidna iz projektne dokumentacije, njiva in vrt, travniška površina, trajni nasad in druga kmetijska površina.

Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja projektno dokumentacijo, mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na katerih leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

 

 

Izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

 

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se izračuna po naslednji enačbi:

odškodnina zaradi spremembe namembnosti = tlorisna površina kmetijske rabe x A,

pri čemer se faktor A določi glede na boniteto zemljišča, na katerem leži tloris objekta in, ki se vodi v zemljiškem katastru, in znaša:

 

a) za gradnjo objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v skupino 21 – Objekti transportne infrastrukture in 24 – Drugi gradbeni inženirski objekti (objekti za šport, rekreacijo in prosti čas ter drugi gradbeni inženirski objekti, kamor spadajo tudi: ograje višje od 2.2m, oporni zidovi in škarpe nad 1.5m višine):

boniteta zemljišča od 51 do 60:  A = 1 EUR,

boniteta zemljišča od 61 do 75:  A = 3 EUR,   

boniteta zemljišča od 76 do 100:  A = 5 EUR;

 

b) za gradnjo drugih objektov, kamor sodijo stanovanjske stavbe, poslovni objekti,...   

boniteta zemljišča od 51 do 60:  A = 4 EUR,

boniteta zemljišča od 61 do 75:  A = 12 EUR,

boniteta zemljišča od 76 do 100:  A = 20 EUR.

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino


Če tloris objekta leži na parcelah različnih bonitet, se za vsak del tlorisa kmetijske rabe upošteva pripadajoča boniteta.

Če tloris objekta leži na parceli, ki ima poleg bonitete večje od 50 tudi boniteto nič, se za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti upošteva boniteta večja od 50.


***  

Opomba: Zadnji odstavek navaja, da se bo za parcele, katerih del ima boniteto 0, preostanek pa še vedno boniteto večjo od 50, pri izračunu odškodnine uporabila boniteta večja od 50, ne glede na dejstvo, da objekt oz. del objekta leži na zemljišču, na katerem je boniteta 0. Do tega primera običajno pridemo pri večjih parcelah, ki se nahajajo na meji med naseljem in kmetijskimi zemljišči in pri parelah, katerih del je v preteklosti že bil utrjen z gramozom ali pozidan z drugimi objekti. V teh primerih bo še vedno smiselno izvesti postopek parcelacije hkrati z izdelavo geodetskega načrta zemljišča že v fazi priprave projektne dokumentacije, saj bo strošek parcelacije še vedno mnogo nižji od zneska potrebnega za plačilo odškodnine. Postopek parcelacijelahko poteka sočasno s pripravo projektne dokumentacije in zaradi tega ne podaljšuje časa do izdaje gradbenega dovoljenja. 

Priporočamo vam, da pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije preverite stanje dejanske rabe na vaši parceli in pravočasno pričnete s potrebnimi postopki. Vsem našim strankam, ki pri nas naročijo izdelavo geodetskega načrta, ponujamo brezplačni pregled stanja njihovega zemljišča in predlagamo ukrepe, s katerimi lahko dosežemo občutnoznižanje odškodnine za spremembo namembnosti. Postopek preverjanja dejanske rabe zemljišča je opisan tukaj. 

Če tudi vi želite poleg standardnega geodetskega načrta, ki vam ga lahko ponudi vsako geodetsko podjetje, pridobiti še brezplačno strokovno svetovanje z namenom znižanja odmerjene odškodnine in znižanja komunalnega prispevka (da, tudi to je v večini primerov mogoče :)) nam pošljite vašo parcelno številko, katastrsko občino in telefonsko številko na mail: dejan@geoprojekt.sida vas lahko kontaktiramo in se z vami oz. vašim projektantom osebno pogovorimo, kako vam lahko pomagamo poceniti gradnjo vaše hiše.

 

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino | v želji, da pomagamo čim večjemu krogu ljudi, ne nasprotujemo objavi vsebin na drugih spletnih portalih, prosimo vas le, če navedete vir in dodate povratno povezavo na našo spletno stran.

 

PRIMER IZRAČUNA ODŠKODNINE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI:

Če uporabimo primer parcele, z 41BT velike 866 m2, na kateri želimo postaviti  stanovanjsko stavbo 120m2, je primerjava izračunov sledeča:

STAR ZAKON: 41 × 0.20 = 8.2 EUR/m2 ... torej za 866 m2 skupaj 7.101 EUR

NOV ZAKON: za zemljišče z BT<51 enako 0, torej znesek odškodnine 0 EUR

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino

 

Če uporabimo primer parcele, z 61BT velike 866 m2, na kateri želimo postaviti stanovanjsko stavbo tlorisne površine 120m2, je primerjava izračunov sledeča:

STAR ZAKON: 61 × 0.22 = 13,42 EUR/m2 ... torej za 866 m2 skupaj 11.622 EUR

NOV ZAKON: za zemljišče z 61 BT: A = 12 EUR ... torej znesek odškodnine: 120m2 × 12 EUR/m2 1.440 EUR

 

Opomba: Iz primerjave izhaja, da je plačilo odškodnine v primerjavi s predhodno različico zakona v veliko primerih ukinjeno (predvsem za zemljišča, ki se nahajajo na zemljiščih z naklonom in nerodovitnih zemljiščih), v ostalih primerih pa je znesek odmerjene odškodnine občutno nižji.

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino | v želji, da pomagamo čim večjemu krogu ljudi, ne nasprotujemo objavi vsebin na drugih spletnih portalih , prosimo vas le, če navedete vir in dodate povratno povezavo na našo spletno stran.


Kdaj se odškodnina za spremembo namembnosti ne odmeri?

Če tloris objekta, za katerega je vložena vloga za izdajo dovoljenja za gradnjo, leži na zemljiški parceli, za katero je bila delno ali v celoti plačana odškodnina zaradi spremembe namembnosti odmerjena po prejšnjih predpisih, se za površino tlorisa objekta, ki leži na tej parceli, odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na:

– rekonstrukcijo ali odstranitev objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

– gradnjo nezahtevnih objektov po predpisih, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost;

– spremembo namembnosti objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

– nadzidavo objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

– gradnjo kmetijskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino nestanovanjskih kmetijskih stavb;

– gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino cevovodov, komunikacijskih omrežij in
elektroenergetskih vodov.«

 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

7. člen

Investitor, ki je plačal odškodnino zaradi spremembe namembnosti na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo), ima pravico do vračila plačane odškodnine, če na podlagi tega zakona ne bi bil zavezan za plačilo odškodnine, ali vračila razlike med plačano odškodnino in odškodnino na podlagi tega zakona, če bi bil na podlagi tega zakona zavezan za plačilo odškodnine v nižjem znesku.

Investitor lahko zahtevo za vračilo zneska iz prejšnjega odstavka vloži v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

 

Opomba: Ta člen uvaja načelo enakopravnosti pred zakonom za vse tiste, ki ste odškodnino za spremembo namembnosti v minulem letu že plačali, saj lahko v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona zahtevate povračilo (pre)plačanega zneska odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča.

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino | v želji, da pomagamo čim večjemu krogu ljudi, ne nasprotujemo objavi vsebin na drugih spletnih portalih, prosimo vas le, če navedete vir in dodate povratno povezavo na našo spletno stran.

 

8. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Želimo vam veliko sreče pri gradnji, pred gradnjo in pričetkom pridobivanja projektne dokumentacije pa preverite kaj vam lahko ponudijo naši strokovnjaki, kmalu tudi z novo poslovalnico v Ljubljani. Preverite našo ponudbo in garantiramo vam, da vas ne bomo razočarali.

 

Še opozorilo za prodajalce zemljišč!!!

Za prodajalce stavbnih zemljišč zgornja novica v določenih primerih še vedno ne bo popolnoma olajšala postopka prodaje stavbnih zemljišč (kljub temu da novela zakona prinaša manjše breme za kupca), saj morate biti pozorni še na zakon, ki je v konec maja uvedel plačilo davka na dobiček od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, o katerem lahko več preberete na tej povezavi.

 

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino

 


18.7.2012 - SPREJET VETO NA SPREMEMBO ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Danes je državni svet izglasoval veto na sprejeto spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih, tako da bo moral o sprejetju zakona ponovno odločati državni zbor, tokrat z absolutno večino poslancev, t.j. 46 glasovi. Tako je izvajanje zakona trenutno zadržano do naslednje obravnave na parlamentarni seje, ki bo najverjetneje sledila po parlamentarnih počitnicah.

Nasvet: Glede na to, da je vreme več kot primerno za začetek gradnje, priporočamo vsem, ki želite pričeti z gradnjo še letos, pa ste do sedaj čakali na sprejetje spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih, da vložite vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na upravno enoto že sedaj, saj je v primeru sprejetja zakona predvideno povračilo preveč plačane odškodnine. Odločitev o zakonu bo v vsakem primeru znana kmalu, vrste na upravnih enotah za izdajo gradbenega dovoljenja pa se bodo po dokončnem sprejetju zakona po naših pričakovanjih precej povečale, tako da vas bo spet prehitela zima. Če bo zakon sprejet v predlagani obliki, boste preplačano odškodnino v vsakem primeru lahko zahtevali nazaj, v nasprotnem primeru pa boste poleg denarja izgubili še dragoceni čas. Do takrat, ko vam bo upravna enota pripravljena izdati gradbeno dovoljenje, bo tako minilo dovolj časa, da ga bodo jasne vse informacije o višini odškodnine. Še vedno lahko vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja umaknete in ponovno vložite, če bodo morebitne spremebe zakona ukinile vračanje odškodnine za obdobje pred sprejetjem spremembe zakona.

Vsem, ki še niste pričeli z izdelavo projektne dokumentacije, predlagamo, da hkrati z izdelavo geodetskega načrta, kljub vsemu izvedete potrebne ukrepe za znižanje nadomestila, saj imate za to še dovolj časa. Pišite nam na dejan@geoprojekt.si in skupaj bomo poiskali najugodnejšo rešitev za vašo denarnico.

PS: Pred pričetkom gradnje boste potrebovali zakoličbo vašega novega objektaPokličite nas in preverite našo konkurenčno ponudbo geodetskih storitev na širšem območju Ljubljane, Celja in Maribora. Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino - Kmalu tudi z novo poslovalnico v Ljubljani.

Več informacij vam je na voljo v sledečih člankih:

Državni svet z vetom nad novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, (Dnevnik, 18.7.2012)
- Svetniki izglasovali veto na novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, (24ur, 18.7.2012)


17.7.2012 - DRŽAVNI SVET JUTRI ODLOČA O VETU NA SPREJET ZAKON O PREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Državni svet bo jutri odločal še o vetu na sprejeto spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bo veto sprejet, bo potrebno ponoviti glasovanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih, kar bo prineslo dodaten zamik k uveljavitvi zakona in podaljšanje agonije za vse, ki čakate na vložitev gradbenega dovoljenja. Več si lahko preberete v članku revije Finance.


11.7.2012 - DELNA UKINITEV, ZNIŽANJE in VRAČILO PREVEČ PLAČANE ODŠKODNINE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA

Končno dobra novica za vse, ki se lotevate gradnje. Poslanci so namreč danes izglasovali znižanje odškodnin za gradnjo na kmetijskih zemljiščih in sprejeli novelo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki znižuje odškodnine za pozidave kmetijskih zemljišč, ukinja odškodnine za zemljišča, ki imajo boniteto nižjo od 50 in določa odmero višine le od tlorisa objekta in ne več od celotnega zemljišča. Prav tako predvideva vračilo preveč plačane odškodnine vsem tistim, ki ste v času pred sprejetjem te spremembe že (pre)plačali oderuško odškodnino v primerjavi z novo ureditvijo. Počakati je potrebno le še na objavo zakona v uradnem listu in 15-dnevni rok za uveljavitev le-tega, nato pa boste lahko nadaljevali s postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in z vlaganjem zahtev za povračilo preveč plačanega nadomestila. © Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino

 

Predlagamo vam še ogled sledečih povezav povezanih s to temo:
Odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč bodo nižje (24ur, 11.7.2012)
DZ podprl znižanje odškodnin za gradnjo na kmetijskih zemljiščih (MMC RTV SLO, 11.7.2012)
DZ odločil: Odškodnine za kmetijska zemljišča bodo nižje (Finance, 11.7.2012)
Država bo vrnila vplačano odškodnino zaradi pozidave kmetijskih zemljišč (Dnevnik.si, 5.7.2012)
- Forum Podsvojostreho.net 

- sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D)
Magnetogram vladne seje, z dne 11.7.2012 na kateri je bila sprejeta sprememba zakona (od 11:07-16:00 ure) 
AMANDMAJI k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D), (Državni zbor, 3.7.2012)
POROČILO k Predlogu zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D), 1. predlog novele (Državni zbor, 28.6.2012)  

 

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino | v želji, da pomagamo čim večjemu krogu ljudi, ne nasprotujemo objavi vsebin na drugih spletnih portalih, prosimo vas le, če navedete vir in dodate povratno povezavo na našo spletno stran. 

14.6.2012 - KOALICIJSKE STRANKE USKLAJUJEJO MNENJA GLEDE ODMERE NADOMESTILA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA

 

Koalicijske stranke so očitno bližje konsenzu glede vložene novele zakona o kmetijskih zemljiščih, saj ne bodo vztrajale pri popolni odpravi odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemlijšč, ampak se dogovarjajo o delni odpravi odmerjenih odškodnin.

Po zagotovilu SLS, ki je ukinjanju odškodnin do sedaj nasprotovala, naj bi obveljal dogovor znotraj koalicijskih strank, po katerem bi odškodnine ostale, a bi bile nižje, kot so trenutno. Upravna enota bi odškodnine pred izdajo gradbenega dovoljenja odmerjala le za najbolj kvalitetna kmetijska zemljišča z bonitetnim razredom 50 in več. Odškodnino za manj vredna kmetijska zemljišča, z bonitetnim razredom nižjim od 50 bonitetnih točk, bi naj ukinili.

Na ta način bi zmanjšali ovire, ki jih je povzročila uvedba nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, saj je bila ta v veliko primerih previsoka in je precej ustavila postopke pridobitve gradbenih dovoljenj. Z obračunom odškodnine glede na tolir objekta bi se tudi poenostavil način obračuna odškodnine, saj ta ne bi bila več vezana na velikost parcele, na kateri bo stal nov objekt, ampak bi se odškodnina omejila le na območje posega bodočega objekta v prostor.

Amandma k predlagani noveli bi naj bil sprejet že na julijski seji, že v mesecu septembru pa se po navedbah ministra Franca Bogoviča napoveduje celovitejša sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih. Povzeto po članku: Odškodnine za zemljišča ostajajo, Delo, 14.6.2012

 


 

31.5.2012 - NOVOST: UVEDBA DAVKA NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ

Vlada je z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ uvedla plačilo Davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, pri čemer je plačilo dobička, ki ga je prodajalec ustvaril zaradi spremembe prostorskega akta na njegovem zemljišču, prevalila na prodajalca zemljišča. Več o tem si lahko preberete na sledeči povezavi, kjer je opisan postopek odmere Davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč.

Pri tem gre delovanje vlade očitno v smer, da prenese obdavčitev z naslova spremembe namembnosti zemljišč na prodajalca, to je tistega, ki je s spremembo prostorskega akta prišel do obogatitve. Vsekakor pa še vedno čakamo na spremembo zakona o Kmetijskih zemljiščih, pri kateri je vlada še vedno neusklajena.

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino | v želji, da pomagamo čim večjemu krogu ljudi, ne nasprotujemo objavi vsebin na drugih spletnih portalih, prosimo vas le, če navedete vir in dodate povratno povezavo na našo spletno stran.

 


 

18.6.2011 - UVEDBA PLAČILA NADOMESTILA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ

Z dnem 18.6.2011 je pričel veljati 3.g člen Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki zavezuje graditelje objektov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja k plačevanju nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč.

 

Višina odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč

Na podlagi tega člena mora investitor, ki da vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na svoji parceli, plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se plača od površine zemljiške parcele, na kateri se bo gradil objekt in sicer v znesku, določenim s kvadraturo in bonitetnim razredom zemljišča, ki se vodi v zemljiškem katastru.

Ta odškodnina se nanaša na območja kmetijskih zemljišč, ki so s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določena kot območja kmetijskih zemljišč in se razvrščajo v območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč. Poleg teh zemljišč se sem umeščajo tudi zemljišča, ki so s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določena za nekmetijsko namensko rabo (kamor spadajo tudi stavba zemljišča) in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine.

Dejansko rabo svoje parcele lahko preverite na naslovu: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl , kjer vpišete v iskalno okno ime katastrske občine in številko vaše parcele, ter po prikazu rezultatov kliknete na puščico desno od prikazanih podatkov o vaši nepremičnini. Podrobni podatki, ki jih boste pridobili o vaši parceli, izgledajo tako, kot je prikazano v spodnji tabeli.


OPOZORILO: Glede na izkušnje naših strank prihaja včasih do odstopanj med podatki dejanske rabe, ki je evidentirana v zemljiškem katastru in evidenco dejanske rabe, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo in ki jo uporabljajo tudi upravne enote pri določanju površine, od katere se odmerja višina nadomestila, predvsem tam, kjer je le del parcele opredeljen kot kmetijska raba. Zato vam priporočamo, da preverite skladnost podatkov zemljiškega katastra s podatki v evidenci GERK, do katere lahko dostopate na naslovu: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp , kjer si izklopite sloj GERK, vklopite sloj RABA in kot aktivno plast izberite sloj RABA. Če sedaj izvedete Lokacijsko poizvedbo po sloju (7 ikona v orodni vrstici) boste v opisu pod sliko videli, kakšna je dejanska raba vašega zemljišča, evidentirana v evidenci Ministrstva za kmetijstvo. V primeru neskladja s podatki zemljiškega katastra se posvetujte s svojo upravno enoto o tem, katero površino bodo uporabili pri določanju višine nadomestila.

 


Podrobni podatki o parceli
VRSTA RABE /KULTURE                      KATASTRSKI RAZRED                        POVRŠINA (M2)                            
Travnik 5 866
     
DEJANSKA RABA   POVRŠINA (M2)
Kmetijsko zemljišče   866
     
NAMENSKA RABA   POVRŠINA (M2)
Ni podatka   866
     
BONITETA   POVRŠINA (M2)
41  

866

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se odmeri na kvadratni meter na podlagi bonitete kmetijskega zemljišča, ki se vodi v zemljiškem katastru, in sicer:
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 1 do 20 x 0,05 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 21 do 40 x 0,18 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 41 do 60 x 0,20 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 61 do 75 x 0,22 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 76 do 100 x 0,25 eurov.


Za primer, višina odškodnine zaradi spremembe namembnosti za parcelo v obravnavanem primeru bonitetnega razreda 41, velikosti 866 m2, znaša:

41 × 0.20 = 8.2 EUR/m2 ... torej za 866 m2 skupaj 7101.20 EUR

kar je precejšen dodaten strošek, ki ga boste morali pred gradnjo odšteti v proračun Republike Slovenije.

Opomba: V podjetju Geoprojekt d.o.o. skupaj z našim strokovnim sodelavcem agronomom na konkretnih primerih naših strank, ki trenutno vlagajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, že iščemo rešitev, ki bo našim strankam omogočila zmanjšanje odmerjene višine odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

Problem rešujemo s postopkom parcelacije (tu je potrebno upoštevati velikost minimalne gradbene parcele ter faktor pozidanosti zemlijšča) in spremembo bonitete zemljišča (na vrednost bonitetnih točk najbolj vplivata relief in globina zemljine). Kadar na parceli že stojijo obstoječi stanovanjski objekti, je mogoče problem reševati tudi z evidentiranjem stavb v zemljiškem katastru in določitvijo pripadajočega dvorišča, ki ima boniteto 0.

Ocenjujemo, da bo mogoče zmanjšati odmerjeni znesek vsaj za polovico, tako da vam priporočamo, da nam pišete na naslov: dejan@geoprojekt.si, kamor nam sporočite svojo parcelno številko in vaše kontaktne podatke, da lahko na konkretnem primeru preverimo, kakšne so opcije za znižanje nadomestila, ki vam ga je odmerila upravna enota.Odmera nadomestila, plačilo odškodnine in vračilo plačane odškodnine

Odškodnino zaradi spremembe namembnosti odmeri v upravnem postopku organ, pristojen za izdajo dovoljenj za gradnjo, ki hkrati nadzoruje pobiranje, vplačevanje in evidentiranje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, po uradni dolžnosti, in sicer po prejemu vloge za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta na kmetijskem zemljišču. Za reševanje pritožb v zadevah odmere odškodnine zaradi spremembe namembnosti je na drugi stopnji pristojno ministrstvo, pristojno za graditev.

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti je namenski prihodek državnega proračuna Republike Slovenije in se nakazuje na podračun javnofinančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Sredstva, zbrana iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti, se namenijo za financiranje priprave in izvedbe ukrepov kmetijske zemljiške politike iz četrtega in šestega odstavka 1.b člena ZKZ-C in za financiranje izdelave strokovnih podlag iz 3.c člena ZKZ-C.
Plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti je eden od pogojev za izdajo dovoljenja za gradnjo v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov.

Organ iz prvega odstavka tega člena za namen spremljanja terjatev, obveznosti in vplačil iz naslova odškodnin vzpostavi in vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: številko odločbe o odmeri odškodnine zaradi spremembe namembnosti, osebno ime in naslov oziroma firmo in naslov investitorja, parcelno številko in katastrsko občino zemljiške parcele, na katero se odškodnina zaradi spremembe namembnosti nanaša, ter znesek in datum vplačila oziroma vračila.

Če investitor, ki je plačal odškodnino zaradi spremembe namembnosti, ne dobi pravnomočnega dovoljenja za gradnjo oziroma ne začne z gradnjo objekta, za katerega je odškodnina zaradi spremembe namembnosti plačana, ima pravico v enem letu od pravnomočnosti odločbe o zavrnitvi dovoljenja za gradnjo oziroma po izteku veljavnosti dovoljenja za gradnjo zahtevati njeno vračilo.


O vračilu odškodnine zaradi spremembe namembnosti po tem členu in napačno plačanih ali preplačanih odškodninah odloča v upravnem postopku organ iz prvega odstavka tega člena na zahtevo investitorja ali po uradni dolžnosti. Kritje za vračilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti se zagotavlja iz namenskih sredstev državnega proračuna Republike Slovenije.

Podatke o zneskih plačanih odškodnin zaradi spremembe namembnosti in o površinah zemljiških parcel, za katere je bila plačana odškodnina zaradi spremembe namembnosti, organ iz prvega odstavka tega člena po pravnomočnosti dovoljenja za gradnjo vnese v prostorski informacijski sistem v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje.

 


Zmanjšanje odmerjene višine nadomestila

 

Ne glede na 3.g člen ZKZ-C se odškodnina zaradi spremembe namembnosti odmeri v višini 70 odstotkov predpisane odškodnine, če se na kmetijskih zemljiščih iz tretjega odstavka 2. člena ZKZ-C z boniteto od 1 do vključno 40 gradi:

– objekte, načrtovane z državnimi prostorskimi načrti;

– objekte s področja športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, prometne, energetske, infrastrukture varstva okolja in vodne infrastrukture, katerih investitor je v celoti država ali lokalna skupnost.

 

Če objekt iz prvega odstavka tega člena zaradi nameravane spremembe njegove namembnosti ne bi več izpolnjeval pogojev iz prvega odstavka tega člena, se investitorju po postopku iz prejšnjega člena odmeri odškodnina zaradi spremembe namembnosti še v višini preostalih 30 odstotkov.

Če bi objekt iz drugega odstavka tega člena zaradi nameravane spremembe njegove namembnosti izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka tega člena, se investitorju po postopku iz prejšnjega člena odmeri odškodnina zaradi spremembe namembnosti še v višini preostalih 60 odstotkov. Če objekt iz drugega odstavka tega člena zaradi nameravane spremembe njegove namembnosti ne bi več izpolnjeval pogojev iz tega člena, se investitorju po postopku iz prejšnjega člena odmeri odškodnina zaradi spremembe namembnosti še v višini preostalih 90 odstotkov.

 Ne glede na določila tega zakona se odškodnina zaradi spremembe namembnosti odmeri za gradnjo objektov, načrtovanih z državnimi prostorskimi načrti, ter za gradnjo objektov s področja športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture, katerih investitor je država ali lokalna skupnost:
– v višini 50 odstotkov od predpisane odškodnine iz 3.g oziroma prvega odstavka 3.i člena zakona, če investitor vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012;
– v višini 70 odstotkov od predpisane odškodnine iz 3.g oziroma prvega odstavka 3.i člena zakona, če investitor vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013.

 

 

 

 

Opomba: Kot je bilo pojasnjeno že zgoraj, je odmerjeno nadomestilo mogoče zmanjšati s postopkom parcelacije (tu je potrebno upoštevati velikost minimalne gradbene parcele ter faktor pozidanosti zemlijšča) in spremembo bonitete zemljišča (na vrednost bonitetnih točk najbolj vplivata relief in globina zemljine). Kadar na parceli že stojijo obstoječi stanovanjski objekti, je mogoče problem reševati tudi z evidentiranjem stavb v zemljiškem katastru in določitvijo pripadajočega dvorišča, ki ima boniteto 0.

 

 

Ne glede na 3.g člen ZKZ-C se odškodnina zaradi spremembe namembnosti odmeri:

- v višini 10 odstotkov predpisane odškodnine, če se na kmetijskih zemljiščih iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona gradi kmetijske objekte, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino nestanovanjskih kmetijskih stavb.

– v višini 30 odstotkov od predpisane odškodnine iz 3.g oziroma prvega odstavka 3.i člena zakona, če investitor vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2011;

 

 


Priporočamo vam, da si preberete še sorodne vsebine temo odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč:

- Članek Inštituta za politike prostora: Sprememba, ne ukinitev nadomestila, 3.6.2012
- Članek časnika Dnevnik: Država z odškodnino draži gradnjo - Odškodnina pri spremembi namembnosti zemljišča lahko pri gradnji preseže 10.000 evrov, 20.7.2011
- Članek revije Reporter: Nesramen načrt vlade: Do 20 milijonov z oderuškimi odškodninami, 21.7.2011
- Spletni forum Podsvojostreho.net: Odškodnina za kmetijska zemljišča???, 20.6.2011
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C), Ur.l.RS št. 43/2011, 3.6.2011

 

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino | v želji, da pomagamo čim večjemu krogu ljudi, ne nasprotujemo objavi vsebin na drugih spletnih portalih, prosimo vas le, če navedete vir in dodate povratno povezavo na našo spletno stran.
1342106712Zakon_o_spremembah_in_dopolnitvi_zakona_o_kmetijskih_zemljiscih_(ZKZ-D).pdf
NUDIMO VAM
Geodetske storitve
Nepremičnine
Projektiranje
Inženiring
O NAS
Kje smo
Osnovni podatki
Pokličite nas
Pišite nam
NE VESTE KAM?
Zemljevid strani

tel.: 03 / 710 38 10
info@geoprojekt.si
GEOPROJEKT d.o.o.
PE Žalec
Šlandrov trg 11, 3310 Žalec

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice