Davek na nepremičnine

Višino davčne stopnje je predpisala država, na višino odmerjenega davka pa lahko vplivate sami. Pokličite nas ali nam pišite na info@geoprojekt.si in pomagali vam bomo!

S 1.januarjem je stopil v veljavo dolgo pričakovani nepremičninski zakon, ki uvaja obdavčitev nepremičnin, davek na nepremičnine. S tem se ukinjajo štiri dajatve, ki so pred tem polnile državni in občinske proračune:

  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
  • davek od premoženja, 
  • pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
  • začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti.

Nov nepremičninski davek plačujejo vsi lastniki nepremičnin v Sloveniji.

 

Predmet obdavčitve

Predmet obdavčitve je nepremičnina, o kateri so podatki o njenem stanju zabeleženi v registru nepremičnin, na dan 1.januarja v letu za katero se odmerja davek.

 

Davčni zavezanec

Zavezanec za plačilo nepremičninskega davka je fizična ali pravna oseba, ki je kot lastnik zavedena v registru nepremičnin na dan 1.januarja tistega leta, za katero se odmerja davek.

 

Davčna osnova

Davčna osnova za obdavčitev nepremičnin je posplošena tržna vrednost nepremičnine, ki je določena v registru nepremičnin na dan 1.januarja v letu za katero se odmerja davek. Za leto 2014 se upošteva vrednost nepremičnine na dan 1.4.2014.

Za leto 2014 je davčna osnova določena v višini 80% posplošene tržne vrednosti nepremičnine.

Za leto 2015 je davčna osnova določena v višini 90% posplošene tržne vrednosti nepremičnine.

 

Davčna stopnja

Stopnje obdavčitve so določene glede na posamezno vrsto nepremičnine: stavbe, dele stavb z zemljišči na katerih stojijo in zemljišča. Davčne stopnje so določene od najmanjše 0,07% za gozd do največje 0,75% za poslovne in industrijske nepremičnine. 

Za stavbe in dele stavb, npr. stanovanja, skupaj z zemljišči na katerih stojijo, je davčna stopnja določena glede na model vrednotenja in dejansko rabo (določeno s šifro), ki je nepremičnini pripisana v registru nepremičnin v posameznem davčnem letu.

Za zemljišča pa pride v poštev le model vrednotenja, določen v registru nepremičnin 1.januarja v posameznem davčnem letu.
Stavbe in deli stavb ter zemljišča, se razvrščajo po posameznih modelih vrednotenja (link na seznam - Priloga 1 zakona).

Stopnje davka na nepremičnine 

1. Stavbe ali dele stavb z zemljišči, na katerih stojijo: 
- 0,15 % za rezidenčne stanovanjske nepremičnine; 
- 0,50 % za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine; 
- 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih nepremičnin; 
- 0,40 % za energetske nepremičnine; 
- 0,30 % za kmetijske stavbe; 
- 0,50 % za druge stavbe.

2. Zemljišča brez stavb: 
- 0,15 % za kmetijska zemljišča; 
- 0,07 % za gozdna zemljišča; 
- 0,75 % za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo; 
- 0,40 % za zemljišča za namene energetike; 
- 0,50 % za zemljišča za gradnjo stavb; 
- 0,50 % za ostala zemljišča; 
- 0,15 % za zemljišča za stanovanjsko rabo (funkcionalna zemljišča).

 

Rezidenčne stanovanjske nepremičnine

Rezidenčna stanovanjska nepremičnina je nepremičnin, ki zadošča dvema pogojema:
1. glede na model (po ZMVN) in dejansko rabo se umešča med stanovanjske nepremičnine,
2. davčni zavezanec ima na dan 1.januarja posameznega davčnega leta, na tej nepremičnin prijavljeno stalno bivališče oz. če zavezanec ni državljan RS, le-ta mora imeti prijavljeno stalno ali začasno bivališče.  

Kot rezidenčno stanovanjsko nepremičnino zakon opredeljuje tudi nepremičnino, v kateri je v letu pred posameznim letom , za katerega se davek odmeri, v evidenci trga nepremičnin, najmanj 6 mesecev zaveden najemni pravni posel, bodisi neprofitna oddaja ali tržni najem.

Če stanovanjska nepremičnina ne zadošča tema dvema pogojema je nerezidenčna stanovanjska nepremičnina in se torej obdavči po stopnji 0,50%.

Rezidenčna stanovanjska nepremičnina in solastništvo:

V primeru solastništva ali skupnega lastništva na stanovanjski nepremičnini, se kot rezidenčna stanovanjska nepremičnina upošteva posamezni lastniški delež solastnika oz. idealni delež skupnega lastnika, kjer mora obvezno imeti prijavljeno stalno bivališče.

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino

Obdavčitev nelegalnih gradenj - črne gradnje

Nepremičninski davek posebej obravnava tudi črne gradnje. Črnograditelji so tako zavezanci za plačilo višjega davka na nepremičnine. 

Če je nepremičnina nelegalne gradnje oz. črna gradnja, potem se za:
- rezidenčne stanovanjske nepremičnine odmeri davčna stopnja 0,50%,
- za ostale nepremičnine pa se davčna stopnja, ki je določena za posamezno vrsto nepremičnine, poveča za 3-krat.

Zakon o davku na nepremičnine posebej opredeljuje, kdaj je nepremičnina opredeljena kot nelegalna gradnja. Stavba oz. del stavbe mora v tem primeru zadostiti dvema pogojema:

1. izdana mora biti pravnomočna odločba inšpekcije zaradi nelegalne gradnje po predpisih o graditvi objektov,
2. odločba inšpekcije na dan 1.januarja v posameznem davčnem letu še ni izvršena. To pomeni, da stavba ni porušena ali ni prodibila pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

 

Nepremičnine vrednosti nad 500.000 evrov - luksuzne nepremičnine 

Za rezidenčne in nerezidenčne stanovanjske nepremičnine, katerih posplošena tržna vrednost, po modelu množičnega vrednotenja nepremičnin, presega vrednost 500.000€, se davčna stopnja poveča za 0,25%.

Davčne olajšave 

Prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka

Davčni zavezanci, ki so bili na dan 1.januarja, posameznega davčnega leta, prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka, se davek za stanovanjsko nepremičnino, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče, zniža za 50%. Znižanje ugotovi davčni organ po uradni dolžnosti.

Invalidne osebe

Zavezancem, ki so invalidne osebe in se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička ali zavezancem, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s tako invalidno oseba (ki se torej giblje s pomočjo invalidskega vozička), se za lastno stanovanjsko nepremičnino in na kateri imajo prijavljen stalni naslov, odmerjen davek zmanjša za 30%. Znižanje ugotovi davčni organ po uradni dolžnosti.

Če zavezanec spada v obe kategoriji znižanj, lahko izbere le tisto, ki je zanj ugodnejše.

 

Odmera in plačilo davka na nepremičnine

Leto 2014

Do sredine februarja Gurs pošlje vsem lastnikom nepremičnin in ostalim davčnim zavezancem obvestila o:
1. podatkih o nepremičninah,
2. njihovi posplošeni tržni vrednosti, 
3. informativne podatke o davčnih stopnjah,
4. informativni izračun davka na nepremičnine.

Nepremičnine v lasti RS in občin: 
Obvestila se pošljejo upravljavcem nepremičnin, evidentiranim v registru nepremičnin. Če ta ni določen, se pošlje Vladi RS in posameznim občinam.

 

Davek se odmeri glede na stanje podatkov o nepremičninah v evidenci register nepremičnin, in sicer na dan 1.4.2014.


Davčna osnova je pri tem posplošena tržna vrednost, ki je določena z metodo množičnega vrednotenja in je pripisana nepremičnini v registru nepremičnin na dan 1.4.2014.

 

Za leto 2014 se za stanovanjske nepremičnine kot davčno osnovo upošteva 80% posplošene tržne vrednosti nepremičnin.

Odločba o odmeri davka pošlje davčni organ z navadno vročitvijo najkasneje do 31.5.2014.
Če zavezanec ni prejel odločbe do 15.6.2014, mora najkasneje do 30.6.2014 obvestiti davčni organ. V tem primeru prejem zavezanec odločbo z osebno vročitvijo najkasneje do 15.7.2014.

Plačilo davka za fizične osebe v letu 2014:
Največ 4 obroki: 16.8., 15.9., 15.10., 15.11.

Plačilo davka za pravne osebe v letu 2014:
Največ 5 obrokov – največ pet obrokov v primeru, da davek znaša več kot 6.000€:
16.8., 15.9., 15.10., 15.11., 15.12.

GU pošlje podatke o nepremičninah, o posplošeni tržni vrednosti,o zavezancih, glede na stanje, ki je zavedeno v registru nepremičnin in sicer na dan 1.4.2014, DURS najkasneje 15.4.2014.

Za leto 2014 izda DURS odločbo o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist države.

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino

 

Odmera davka in vročanje odločb po zakonu o davku na nepremičnine (ZDavNepr) za posamezno davčno leto

Davek se odmeri z odločbo, ki jo DURS izda po uradni dolžnosti najkasneje do 15. aprila posameznega davčnega leta.

Odločbe in sklepi se vročijo z navadno pošto – vročitev je opravljena 15.dan od dneva odpreme.

Če se zavezanec prijavi najkasneje do 15.2., posameznega davčnega leta, v sistem elektronskega vročanja (informacijski sistem eDavki), potem se vročitev opravi uradno po elektronski poti.

V primeru, da davčni zavezanec, ni prejel odločbe o odmeri davka, do 1.maja, posameznega davčnega leta, mora najkasneje do 15.maja istega leta obvestiti davčni organ. Durs opravi odmero in z osebno vročitvijo vroči odločbo o odmeri davka, najkasneje do 1.6. istega leta.

 

Plačilo davka

Fizične osebe plačajo odmerjen davek v največ 4 zaporednih obrokih:
2 enaka obroka: znesek davka ne presega 200€
3 enaki obroki: znesek davka med 200 in 400€,
4 enaki obroki: znesek davka presega 400€.

Rok plačila obrokov zapade:
1. obrok: 20.6.
2. obrok: 20.8.
3. obrok: 20.10.
4. obrok: 20.12.

Pravne osebe plačajo odmerjen davek v največ 7 obrokih:
2 enaka obroka: znesek davka ne presega 2.000€,
3 enaki obroki: znesek davka med 2.000€ in 4.000€,
4 enaki obroki: znesek davka med 4.000€ in 6.000€,
7 enakih obrokih: znesek davka presega 6.000€.

Rok plačila obrokov zapade:
1. obrok: 20.6.
2. obrok: 20.7.
3. obrok: 20.8.
4. obrok: 20.9.
5. obrok: 20.10.
6. obrok: 20.11.
7. obrok: 20.12.


V enkratnem znesku se plača odmerjen davek:
Fizične osebe – davek ne presega 50€,
Pravne osebe – davek ne presega 500€.
Rok plačila je 20.6. istega leta.

 

Pravna sredstva

Pritožba

Pritožbo zoper odločbo o odmeri davka na promet nepremičnin, lahko zavezanec vloži 15 dni od vročitve odločbe.

Višino davčne stopnje je predpisala država, na višino odmerjenega davka pa lahko vplivate sami. Pokličite nas ali nam pišite na info@geoprojekt.si in pomagali vam bomo!

© Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino

NUDIMO VAM
Geodetske storitve
Nepremičnine
Projektiranje
Inženiring
O NAS
Kje smo
Osnovni podatki
Pokličite nas
Pišite nam
NE VESTE KAM?
Zemljevid strani

tel.: 03 / 710 38 10
info@geoprojekt.si
GEOPROJEKT d.o.o.
PE Žalec
Šlandrov trg 11, 3310 Žalec

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice