Dne 16.3.2015 je bila objavljena sledeča javna dražba nepremičnin v lasti Občine Žalec

 


Številka: 465-02-0004/2015 Datum:   16. 03. 2015  

Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014)    

1. JAVNO  DRAŽBO  za prodajo nepremičnin ki bo v sredo, 01.04.2015 ob 14.00 uri  

I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe:  Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, telefon 03/ 713 64 65, fax 03/ 713 64 64.   

II. Predmet javne dražbe in izklicna cena:   

1. Zemljišča v območju OPPN Žalec zahod:

a) parc. št. 242/28 k.o. Gotovlje v izmeri 2.034 m2;
b) parc. št. 242/29 k.o. Gotovlje v izmeri 191 m2;
c) parc. št. 242/30 k.o. Gotovlje v izmeri 1.768 m2;
d) parc. št. 242/31 k.o. Gotovlje v izmeri 158 m2;
e) parc. št. 242/32 k.o. Gotovlje v izmeri 1.698 m2;
f) parc. št. 242/33 k.o. Gotovlje v izmeri 166 m2;
g) parc. št. 242/34 k.o. Gotovlje v izmeri 1.945 m2.

b) parc. št. 242/29 k.o. Gotovlje v izmeri 191 m2; c) parc. št. 242/30 k.o. Gotovlje v izmeri 1.768 m2; d) parc. št. 242/31 k.o. Gotovlje v izmeri 158 m2; e) parc. št. 242/32 k.o. Gotovlje v izmeri 1.698 m2; f) parc. št. 242/33 k.o. Gotovlje v izmeri 166 m2; g) parc. št. 242/24 k.o. Gotovlje v izmeri 1.945 m2.

Prednost pri prodaji ima prodaja parcel v kompletu.   

V kolikor ne pride do prodaje parcel v kompletu, se dražba nadaljuje s prodajo posameznih parcel.  

Izklicna cena:  Izklicna cena je 53,12 EUR/m2. V ceni ni vključen DDV. 

Izklicne cene:  
Zemljišče Površina v m2 Izklicna cena v € Varščina v €
a) parc. št. 242/28 k.o. Gotovlje 2.034 108.046,08 10.804,60
b) parc. št. 242/29 k.o. Gotovlje 191 10.145,92 1.014,59
c) parc. št. 242/30 k.o. Gotovlje 1.768 93.916,16 9.391,61
d) parc. št. 242/31 k.o. Gotovlje 158 8.392,96 839,29
e) parc. št. 242/32 k.o. Gotovlje 1.698 90.197,76 9.019,77
f) parc. št. 242/33 k.o. Gotovlje 166 8.817,92 881,79
g) parc. št. 242/34 k.o. Gotovlje 1.945 103.318,40 10.331,84
SKUPAJ: 7.960 422.835,20 42.283,52   

2. Zemljišči v industrijsko-obrtni coni Podlog:


a) parc. št. 457/24 k.o. Zalog v izmeri 1.817 m2 in
b) parc. št. 457/101 k.o. Zalog v izmeri 98 m2.    

Parceli se prodajata izključno v kompletu.  

Izklicna cena:  Izklicna cena je 28,20 EUR/m2. V ceni ni vključen DDV.  

Izklicne cene:  
Zemljišče Površina v m2 Izklicna cena v € Varščina v €
a) parc. št. 457/24 k.o. Zalog 1.817 51.239,40 5.123,94
b) parc. št. 457/101 k.o. Zalog 98 2.763,60 276,36
SKUPAJ: 1.915 54.003,00 5.400,30  

V primeru gradnje na zemljišču parc. št. 457/24 k.o. Zalog je kupec dolžan plačati družbi S-metal d.o.o., Celjska cesta 61, 3250 Rogaška Slatina (ID št. za DDV 57974748), nadomestilo za stroške komunalnega urejanja znotraj cone ZN Podlog v višini 15,00 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega računa.   

V tem znesku je všteta odškodnina za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in pravica priključitve na vodovodno omrežje.   

Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi 2. odst. 4. člena pogodbe o služnosti, z dne 10.4.2004, sklenjene med Občino Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdalo ustrezno listino, ki bo podlaga za vpis  služnosti v zemljiško knjigo.  

Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalne infrastrukture.    

3. Zemljišče v središču Šempetra:

a) parc. št. 433/7 k.o. Šempeter v Savinjski dolini v izmeri 13.112 m2     

Izklicna cena:  Izklicna cena je 47,97 EUR/m2. V ceni ni vključen DDV.  
Zemljišče Površina v m2 Izklicna cena v € Varščina v €
a) parc. št. 433/7 k.o. Šempeter 13.112 629.000,00 62.900,00   

III. Pogoji javne dražbe:  Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na in priložiti:  - potrdilo o plačani varščini, - dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.) - pooblastilo za sodelovanje na dražbi overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik.   

IV. Vsak dražitelj mora najmanj 1 (en) delovni dan pred javno dražbo (torej do vključno torka, 31.03.2015) plačati varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, z namenom nakazila: »Varščina za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi.

V. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.   

VI. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla. Kupca bremeni davek na dodano vrednost po splošni, 22% stopnji.   

VII. Nakup nepremičnin se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo.   

VIII. Pravila javne dražbe:
a)  Dražbo vodi komisija za vodenje in nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna.
b)  Draži lahko tisti, ki je do vključno 31.03.2015 vplačal varščino in pred pričetkom     dražbe predložil vsa zahtevana dokazila.
c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 1.000 EUR.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
f)  Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni.
g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj.
i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.   

IX. Prodajalec lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.   

X. Javna dražba bo v sredo, 01.04.2015 ob 14.00 uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.   

XI. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba 22, v času uradnih ur in na tel. 03/713-64-48. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.              

 

Občina Žalec župan Janko Kos l.r. 

 

NUDIMO VAM
Geodetske storitve
Nepremičnine
Projektiranje
Inženiring
O NAS
Kje smo
Osnovni podatki
Pokličite nas
Pišite nam
NE VESTE KAM?
Zemljevid strani

tel.: 03 / 710 38 10
info@geoprojekt.si
GEOPROJEKT d.o.o.
PE Žalec
Šlandrov trg 11, 3310 Žalec

PE Slovenske Konjice
Stari trg 9, 3210 Slovenske Konjice